vineri, 7 noiembrie 2014

Cine este Isus Hristos pentru mine

"Dacă sunt întrebat ce cred despre Isus Hristos, răspunsul meu
este că eu cred tot ceea ce spune Scriptura despre El. Dacă
mărturia Îl prezintă ca fiind în slavă împreună cu Tatăl înainte de a
fi lumea, eu cred. Dacă spune că era la început cu Dumnezeu, că
era Dumnezeu, că toate lucrurile au fost făcute prin El şi pentru El,
şi că fără El nu a fost nimic făcut din cele create, eu cred. Dacă
Scripturile spun că El este Fiul lui Dumnezeu, eu cred. Dacă este
declarat că Tatăl L-a trimis pe Fiul Său în lume, eu cred că El a
avut un Fiu de trimis. Dacă mărturia spune că El este începutul
creaţiei lui Dumnezeu, eu cred. Dacă este spus că El este
strălucirea slavei Tatălui şi imaginea exactă a persoanei Sale, eu
cred. Şi când Isus spune: ‚Eu şi Tatăl suntem una,’ eu cred; şi
când El spune: ‚Tatăl este mai mare decât Mine,’ eu cred şi
aceasta de asemenea; este cuvântul Fiului lui Dumnezeu, iar pe
lângă aceasta, este perfect logic şi cu desăvârşire grăitor de la
sine.
Dacă sunt întrebat cum cred că Tatăl şi Fiul sunt una, răspund:
‚Sunt una într-un fel raţional, nu contrar raţiunii.’ Dacă ‚şi’-ul din
propoziţie înseamnă ceva, atunci Tatăl şi Fiul sunt două fiinţe.
Sunt una în acelaşi sens în care Isus S-a rugat ca ucenicii săi să fie
una. El L-a rugat pe Tatăl Său ca ucenicii Săi să fie una.
Exprimarea Sa este ca ei să fie una, ‚după cum noi suntem una.’
Se poate obiecta că, dacă Tatăl şi Fiul sunt două fiinţe distincte,
închinându-ne la Fiul şi numindu-L Dumnezeu, nu încălcăm prima
poruncă a Decalogului?
Nu; este voia Tatălui ca toţi oamenii să-L onoreze pe Fiul aşa cum
Îl onorează pe Tatăl. Nu putem să călcăm porunca şi să-L
dezonorăm pe Dumnezeu prin faptul că ne supunem Lui. Tatăl
spune despre Fiul:
‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine.’ Dacă îngerii ar refuza să
se închine Fiului, s-ar răscula împotriva Tatălui. Copiii moştenesc
numele tatălui lor. Fiul lui Dumnezeu a obţinut prin moştenire un
nume mult mai minunat decât îngerii. Numele este numele Tatălui
Său. Tatăl Îi spune Fiului: ‚Tronul Tău, o Dumnezeule, este în veci
de veci.’ Evrei 1:8.
Fiul este numit ‚Dumnezeul Puternic.’ Isaia 9:6. Şi când va
reveni pe pământ, poporul Său va exclama: ‚Acesta este
Dumnezeul nostru.’ Isaia 25:9. Este voia Tatălui ca noi să-L
onorăm pe Fiul. Făcând astfel, noi aducem supremă onoare
Tatălui. Dacă-L dezonorăm pe Fiul, Îl dezonorăm pe Tatăl; căci El
ne cere să-L onorăm pe Fiul Său.
Dar, cu toate că Fiul este numit Dumnezeu, totuşi există un
Dumnezeu şi Tată al Domnului nostru Isus Hristos. 1 Petru 1:3. Cu
toate că Tatăl Îi spune Fiului: ‚Tronul Tău, o Dumnezeule, este în
veci de veci,’ totuşi acest tron I-a fost dat de Tatăl Său; şi pentru
că El a iubit neprihănirea şi a urât nelegiuirea, mai departe spune:
‚De aceea Dumnezeule, chiar Dumnezeul Tău Te-a uns.’ Evrei 1:9.
Dumnezeu L-a făcut pe Isus atât Domn cât şi Hristos. Fapte 2:36.
Fiul este Tatăl Cel Veşnic, nu al Lui Însuşi, nici al Tatălui Său, ci al
copiilor Săi. Exprimarea Sa este: ‚Eu şi copiii pe care Dumnezeu
Mi i-a dat.’ Evrei 2:13.” (R. F. Cottrel, in R&H, 1 iunie
1869)

  „Tatăl Veșnic, Cel neschimbător, L-a dat pe singurul Său Fiu născut, smuls de la sânul Său, El care a fost făcut după chipul persoanei Sale, și L-a trimis jos pe pământ pentru a descoperi cât de mult a iubit El omenirea. El este dispus să facă mai mult , "mai mult decât noi putem cere sau imagina" . Un scriitor inspirat pune o întrebare care ar trebui să afunde adânc în fiecare inimă : " El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? " Romani 8:32. Nu ar trebui fiecare credincios în Domnul Isus Hristos să spună:" din moment ce Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi , nu am putea de dragul lui Hristos , arăta dragostea noastră prin ascultare de poruncile Lui , fiind împlinitori ai cuvântului Său , fără rezerve consacrându- ne la serviciul Său ? ” (Review and Herald 9 iulie 1895).

 “O jertfă desăvârşită a fost făcută; pentru că‚ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut’ – nu un fiu prin creaţie, aşa cum au fost îngerii, nici un fiu prin adopţie, aşa cum este păcătosul iertat, ci un Fiu născut după imaginea exactă a persoanei Tatălui, în toată strălucirea maiestăţii şi slavei Sale, Unul egal cu Dumnezeu în autoritate, demnitate şi desăvârşire divină. În El locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” (Semnele Timpului, 30 mai 1895).

  „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu născut...”. Conform acestui verset, Isus Hristos este născut de Dumnezeu într-un sens în care nici o altă fiinţă nu este; altfel El nu ar fi putut să fie singurul Său Fiu născut. Îngerii sunt numiţi fii ai lui Dumnezeu la fel şi cei neprihăniţi; dar Hristos este Fiul Lui într-un sens mult mai înalt; într-o relaţie mult mai apropiata decât ceilalţi. Dumnezeu a făcut oamenii şi îngerii din materie care a fost creată. El este sursa existenţei lor, Creatorul lor şi de aceea Tatăl lor. Dar Isus Hristos a fost născut din substanţa proprie a Tatălui. El nu a fost creat din materie aşa cum au fost creaţi îngerii şi celealte creaturi. El este cu adevarat Fiul lui Dumnezeu (Evrei 1, 1-8).” (Canright, Review and Herald, 18 Iunie, 1867).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.