miercuri, 12 noiembrie 2014

BISERICA FĂRĂ PATĂ ŞI FĂRĂ ZBÂRCITURĂ

Desăvîrşirea în Hristos

Cât de sfinţi sau drepţi suntem noi la naştere?
Iov 14:4; Ps. 51:5; Rom. 3:10,19

„Adam a fost creat o fiinţă fără păcat şi reflecta imaginea lui Dumnezeu. El putea să cadă în păcat şi a căzut prin călcarea Legii. Datorită păcatului său, posteritatea lui s-a născut cu tendinţe moştenite de neascultare.“ 5BC 1128

Cât de mulţi au cedat tendinţelor lor naturale spre păcat?
Rom. 3:23 

Cât de desăvârşiţi sau sfinţi trebuie să fim noi dacă vrem să fim mântuiţi în împărăţia lui Dumnezeu?
Evrei 12:14

„Cel care va intra în cer trebuie să aibă un caracter care este fără pată sau zbârcitură sau orice altceva de felul acesta. Nimic care pângăreşte nu va intra acolo. Nici un defect nu va fi văzut în toată oastea răscumpărată.“ MYP 144

Pentru a completa diferenţa dintre cerinţele Sale perfecte şi viaţa noastră imperfectă ce a făcut Dumnezeu pentru noi?

„Hristos a fost tratat aşa cum noi am meritat, pentru ca noi să fim trataţi aşa cum El merita. El a fost condamnat pentru păcatele noastre, la care El n-a fost părtaş, pentru ca noi să putem fi îndreptăţiţi prin dreptatea Lui, la care noi n-am fost părtaşi. El a suferit moartea care era a noastră, pentru ca noi să putem primi viaţa care era a Lui. «Prin rănile Lui suntem tămăduiţi.»“ DA 25

Cum poate păcătosul să beneficieze de Darul cerului?
Rom. 3:24-28

„Singura cale prin care el poate obţine îndreptăţire este prin credinţă. Prin credinţă el poate prezenta lui Dumnezeu meritele lui Hristos şi Domnul aşează ascultarea Fiului Său în contul păcătosului.“ 1SM 367

După ce Domnul Hristos ne iartă păcatele şi ne acoperă cu haina îndreptăţirii Sale, cât de desăvârşiţi suntem noi înaintea lui Dumnezeu?
Rom. 4:5-7

„Prin îndreptăţirea lui Hristos noi vom sta înaintea lui Dumnezeu iertaţi, ca şi cum n-am fi păcătuit niciodată.“ 5BC 1142
„Prin sacrificiul lui Hristos, noi putem sta înaintea lui Dumnezeu curaţi şi fără pată, păcatele noastre expiate, iertate… Păcătosul răscumpărat, îmbrăcat în veşmântul îndreptăţirii lui Hristos, poate sta în prezenţa unui Dumnezeu care urăşte păcatul, făcut desăvârşit prin meritele Mântuitorului.“ ST 3-15-1905
„Isus spune de asemenea, «Aşa după cum voi Mă mărturisiţi pe Mine înaintea oamenilor, tot astfel vă voi mărturisi şi Eu înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor sfinţi. Voi sunteţi martorii Mei pe pământ, canale prin care harul Meu poate curge pentru vindecarea lumii. Astfel Eu voi fi reprezentantul vostru în ceruri. Tatăl nu priveşte caracterul vostru imperfect, ci vă vede îmbrăcaţi în desăvârşirea Mea.’” DA 357

Cu toate că noi într-un anumit sens putem fi consideraţi desăvârşiţi la convertire, care este partea următoare a planului lui Dumnezeu pentru noi?
1Tes. 4:3

„A restaura în om imaginea Făcătorului, a-l aduce înapoi la desăvârşirea în care a fost creat, a promova dezvoltarea corpului, minţii şi sufletului pentru ca planul Său divin să fie realizat în creaţiunea Sa… acestea aveau să fie lucrarea răscumpărării. Acesta este obiectivul educaţiei, marele obiectiv al vieţii.“ ED 15,16
„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai înalt gând omenesc pe care mintea omenească poate să-l atingă. «Fiţi desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârşit.» Această poruncă este o făgăduinţă. Planul mântuirii cuprinde recuperarea noastră completă din puterea Satanei. Hristos separă totdeauna sufletul pocăit de păcat.“ DA 311
„Când sufletele sunt convertite, mântuirea lor nu este realizată încă. Atunci ei au o cursă de alergat. Lupta aprigă este înaintea lor pentru ca «să lupte lupta cea bună a credinţei… Bătălia este de o viaţă şi aceasta trebuie să fie purtată cu energie hotărâtă, proporţională cu valoarea obiectivului care-l urmărim, care este viaţa veşnică…“ OHC 163
„Lucrarea de sfinţire trebuie să se continue, nu prin impulsuri ci prin înaintări energice constante, progresând către desăvârşire.“ RH 3-5-1895
„Îndreptăţirea prin care suntem consideraţi drepţi ne este atribuită; îndreptăţirea prin care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită. Prima este titlul sau certificatul nostru pentru cer, a doua este ceea ce ne face pe noi corespunzători pentru cer.“ MYP 835

În timpul experienţei noastre de creştini, cum suntem consideraţi de Domnul, desăvârşiţi, nedesăvârşiţi… sau ambele?

A. Desăvârşiţi.

„Un creştin născut din nou este desăvârşit aşa cum un copil nou născut este desăvârşit. Isus ne-a iertat păcatele. Noi suntem îndreptăţiţi prin dreptatea lui Hristos atribuită nouă. Din acest punct de vedere, tâlharul de pe cruce era desăvârşit.“
„Domnul consideră desăvârşit pe credinciosul care este în creştere, dacă El este satisfăcut cu dezvoltarea lui. Noi am putea fi creştini numai pentru o scurtă perioadă, am putea înţelege lucrurile spirituale numai parţial, iar credinţa noastră ar putea fi slabă, dar Dumnezeu încă ne consideră desăvârşiţi dacă ne maturizăm constant prin îndreptăţirea împărtăşită a lui Hristos. „La fiecare treaptă de dezvoltare, viaţa noastră poate fi desăvârşită; pe lângă aceasta, dacă planul lui Dumnezeu pentru noi este realizat, va avea loc o înaintare continuă.“ COL 65
„În ciuda greşelilor lor, Biblia numeşte pe Noe, Ezechia şi Asa desăvârşiţi. Gen. 6:9; Is. 38:3; 1Împ. 15:14. Apostolul Pavel vorbeşte despre aceia din zilele sale care erau desăvârşiţi. Fil. 3:15, dar în aceeaşi declaraţie spune că cea mai înaltă desăvârşire nu a fost atinsă. Fil. 3:12“
„Creştinul este de asemenea considerat desăvârşit când, prin îndreptăţirea împărtăşită a lui Hristos, atinge treapta unde nu mai păcătuieşte, nici chiar printr-un gând. Un asemenea creştin, prin puterea divină dată lui, a atins cea mai înaltă treaptă de desăvârşire care se poate obţine în această viaţă. La încheierea timpului de probă, fiecare dintre sfinţii în viaţă, prin harul lui Dumnezeu va fi atins acest nivel de spiritualitate.“

B. Nedesăvârşiţi.

„Se poate crede despre tâlharul de pe cruce ca şi despre toţi cei noi convertiţi că au fost nedesăvârşiţi în aceea că nu au avut posibilitatea de a-şi dezvolta caracterele. Există un timp de o viaţă întreagă pentru a îmbunătăţi caracterul.”
„Un creştin cu mulţi ani de experienţă este cu siguranţă nedesăvârşit în timp ce el continuă să păcătuiască, chiar ocazional. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, dar el avea destule păcate. Noi nu suntem desăvârşiţi încă, dar este privilegiul nostru să ne desprindem de legăturile eului şi ale păcatului, şi să înaintăm spre desăvârşire.“ AA 565
„Creştinul care încetează să păcătuiască chiar printr-un gând, este nedesăvârşit în sensul că încă are mult mai mult de învăţat despre Dumnezeu. Chiar cei mai desăvârşiţi creştini pot creşte continuu în cunoştinţa şi iubirea lui Dumnezeu.“ 1T 340
„Prin creşterea zilnică în viaţa divină, el nu va ajunge până la statura deplină a unui om desăvârşit în Hristos până când timpul de probă nu se încheie.“ 4T 367
„Creştinul care nu păcătuieşte, nici chiar printr-un gând, este încă supus ispitelor naturii sale pământeşti. El încă are de luptat bătălia şi trebuie să facă aceasta până în momentul revenirii lui Hristos. El este nedesăvârşit şi va fi astfel până când Hristos îi dă un trup nou cu toate tendinţele naturale spre păcat înlăturate. Noi nu putem spune, «sunt fără păcat» până când acest trup păcătos nu este schimbat şi modelat în asemănarea trupului Său glorios.“ ST 3-23-1888
„Creştinul care încetează să păcătuiască, chiar şi printr-un gând, este încă o fiinţă omenească, capabilă de a face greşeli neintenţionate. El ar putea folosi un limbaj de calitate inferioară şi ar putea avea chiar o personalitate, trăsături de caracter, sau obiceiuri de higienă personală neplăcute. Caracterul poate fi desăvârşit. Caracterul său ar putea fi desăvârşit, dar în calitatea sa de copil al lui Adam, el este nedesăvârşit. Tot ce este omenesc este nedesăvârşit.” 1SM 20.
„Ca noi să dăm afară pe cei greşiţi, n-am face cum Hristos ne-a făcut nouă. Noi suntem expuşi greşelii. Avem nevoie de mila, consideraţia şi iertarea altora. Noi nu putem găsi desăvârşire nicăieri şi nu trebuie să ne aşteptăm la ea. Trebuie cu răbdare să suportăm perversitatea oamenilor şi să încercăm să-i învăţăm (ce este bine).“ Scrisoarea B-16-1885

Când Domnul Isus a spus, „Fiţi desăvârşiţi“ ce a vrut El să spună?

„Hristos prezintă înaintea noastră cea mai înaltă perfecţiune a caracterului creştin pe care în tot timpul vieţii noastre trebuie să urmărim a o atinge. «Fiţi desăvârşiţi,» spune El «aşa după cum Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârşit.» În ce priveşte această desăvârşire, apostolul Pavel scrie, «Nu ca şi cum am ajuns-o deja, nici că sunt deja desăvârşit, dar o urmăresc…»“ MS 148 -1902
„Însuşi apostolul se lupta ca să atingă acelaşi standard de sfinţire pe care el l-a aşezat înaintea fraţilor săi.“ SL 86
„Cu puterile noastre limitate, noi trebuie să fim sfinţi în sfera noastră, aşa după cum Dumnezeu este sfânt în sfera Sa.“ SD 155; RH 11-1-1192
„Lucrarea noastră este de a ne strădui să obţinem desăvârşirea pe care Hristos a obţinut-o în viaţa Sa de pe pământ, în fiecare aspect al caracterului.“ SD 154; MM 253
„El este modelul nostru… Noi nu putem egala modelul, dar nu vom obţine aprobarea lui Dumnezeu dacă nu-l copiem şi după abilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să-l reproducem.“ 2T 549

Este acest obiectiv… desăvârşirea în sfera noastră de acţiune… un ideal, sau o ţintă care poate fi atinsă cu adevărat?

„Numai aceia care prin credinţa în Hristos ascultă de toate poruncile lui Dumnezeu vor atinge starea fără de păcat în care Adam a trăit înainte de păcătuirea sa. Ei mărturisesc despre iubirea lui Hristos prin ascultarea de toate preceptele Sale.“ 6BC 1118
„Acest exemplu ne este dat pentru ca noi să putem cunoaşte posibilităţile şi înălţimile pe care noi le putem atinge în şi prin Hristos. Standardul pe care El îl prezintă este desăvârşirea în El şi prin meritele Sale o putem obţine. Noi rămânem sub nivelul cerut pentru că suntem mulţumiţi a privi mai degrabă la lucrurile pamânteşti decât la cele cereşti.“ KH 117
„Isus n-a demonstrat calităţi şi n-a exercitat puteri pe care oamenii nu le pot avea prin credinţa în El. Toţi urmaşii Lui ar putea poseda umanitatea Sa perfectă, dacă ei ar fi în supunere faţă de Dumnezeu aşa cum a fost El.“ DA 664
„El a făcut posibil pentru ei să-şi desăvârşească caractere creştine prin numele Său şi să biruiască în dreptul lor aşa cum El a biruit în favoarea lor.“ 3T 365
„Dumnezeu ne cheamă să atingem standardul desăvârşirii şi ne aşează înaintea noastră exemplul caracterului lui Hristos. În umanitatea Sa, desăvârşită printr-o viaţă de constantă rezistenţă a răului, Mântuitorul a arătat că prin cooperarea cu Divinitatea, fiinţele omeneşti pot obţine în această viaţă desăvârşirea caracterului. Aceasta este asigurarea lui Dumnezeu pentru noi, că noi putem obţine de asemenea biruinţa deplină.“ A A 531

Intenţionează Domnul ca noi prin harul Său să trăim aici şi acum o viaţă fără de păcat?

„Noi putem birui. Da; pe deplin, în totalitate. Isus a murit pentru ca să ne procure o cale de scăpare pentru ca noi să putem birui fiecare tendinţă rea, fiecare păcat, fiecare ispită şi să stăm în cele din urmă împreună cu El.“ 1T 144
„Hristos a murit ca să facă posibil pentru tine să încetezi a mai păcătui.“ RH 8-28-1894
„Dacă tu doreşti să stai sub drapelul pătat de sânge al Prinţului Emanuel, cu credincioşie făcând slujba Lui, niciodată nu va trebui să cedezi ispitei, căci lângă tine stă Unul care poate să te păzească de cădere.“ OHC 19
„Nu există scuze pentru păcat. Un temperament sfinţit, o viaţă asemănătoare cu cea a lui Hristos este accesibilă fiecărui copil credincios, pocăit al lui Dumnezeu.“ DA 311
„Viaţa Sa dovedeşte că este posibil pentru noi să ascultăm de Legea lui Dumnezeu.“ DA 24
„Satana… caută în mod constant să înşele pe urmaşii lui Hristos cu subtila sa argumentaţie fatală, că este imposibil pentru ei ca să biruiască… Aşadar, nici unul să nu considere defectele sale ca fiind incurabile. Dumnezeu ne va da credinţă şi har ca să le biruim.“ GC 489
„Hristos a venit pentru a ne face părtaşi naturii Sale divine, iar viaţa Sa arată în mod clar că umanitatea unită cu divinitatea nu comite păcat.“ MH 180
„Trăind o viaţă fără păcat, el a dovedit că orice fiu sau fiică a lui Adam poate rezista ispitelor aceluia care a adus primul păcatul în lume.“ 1SM 226
„Cea mai puternică ispită nu este scuză pentru păcat. Oricât de mare ar fi presiunea pe care sufletul este chemat să o suporte, păcătuirea este actul nostru propriu. Puterile pământului şi ale iadului nu pot forţa pe nimeni să păcă-tuiască. Voinţa trebuie să consimtă, inima să cedeze, altfel pasiunea sau dorinţa de a păcătui nu pot birui raţiunea, nici nelegiuirea nu poate triumfa asupra neprihănirii. ST 4-15-1913
„Nici printr-un gând El n-a cedat ispitei. Tot astfel poate fi şi cu noi.“ DA 123

Însemnează aceasta că fiecare înclinaţie păcătoasă din noi poate fi biruită?

„Dacă noi consimţim, El Se va identifica în aşa fel cu gândurile şi ţintele noastre, inima şi mintea noastră vor fi în aşa fel îmbinate în conformitate cu voinţa Lui, încât, când vom asculta de El, nu vom face altceva decât aducerea la îndeplinire a îndemnurilor noastre proprii.“ DA 668
„Hristos a venit în această lume şi a trăit în conformitate cu Legea lui Dumnezeu, pentru ca omul să aibă perfectă stăpânire asupra înclinaţiilor fireşti care corup sufletul… Omul poate fi biruitor al eului său personal, biruitor al înclinaţiilor sale proprii.“ MH 130,131
„Noi trebuie să învăţăm de la Hristos. Trebuie să cunoaştem ceea ce El este pentru aceia pe care i-a răscumpărat. Noi trebuie să înţelegem că prin credinţa în El, este privilegiul nostru să fim părtaşi ai naturii divine şi astfel să putem scăpa de corupţia care este în lume prin poftele trupeşti. Atunci vom fi curăţiţi de toate păcatele, toate defectele de caracter. Noi nu trebuie să reţinem nici o tendinţă de păcat.“ 7BC 943
„Fără procesul transformator care vine numai prin puterea divină, înclinaţiile fireşti spre păcat sunt lăsate în inimă în toată tăria lor, pentru a forja lanţuri noi, ca să impună o sclavie care niciodată nu poate fi zdrobită prin putere omenească.“ EV 192
„Înclinaţiile care stăpânesc inima firească, trebuie să fie biruite prin harul lui Hristos, înainte ca omul căzut să fie corespunzător de a intra în ceruri.“ AA 273

Este creştinul care „nu reţine nici o înclinaţie păcătoasă“ eliberat de lupta zilnică cu aceste înclinaţii rele? Încetează ele să-l mai tulbure?

„Sfinţirea lui Pavel a fost un conflict constant cu eul. El a spus, «Eu mor zilnic» 1Cor. 15:31. Voinţa şi dorinţele sale erau în fiecare zi în conflict cu datoria şi cu voinţa lui Dumnezeu. În loc să urmeze înclinaţiile lui proprii, el a împlinit voinţa lui Dumnezeu, oricât de neplăcută şi răstignitoare ar fi fost aceasta pentru firea sa.“ LS 237

Se află oameni care au mai mult de biruit decât alţii datorită firii lor moştenite şi a factorilor înconjurători?

„În timp ce unii sunt încontinuu hărţuiţi, loviţi şi tulburaţi datorită trăsăturilor lor neplăcute de caracter, aflându-se în război cu vrăjmaşii lăuntrici ai firii lor, alţii n-au nici jumătate din această luptă împotriva lor.“ 2T 74,75

Îngăduie Domnul printre noi aceste diferenţe individuale? Aşteaptă El de la copiii Săi să aibă o experienţă creştină identică?

„Îndrumaţi poporul să privească la Isus ca la singura lor speranţă şi ajutor; lăsaţi Domnului loc să lucreze asupra minţii, să vorbească sufletului şi să impresioneze mintea pentru a o face să înţeleagă. Nu este esenţial pentru tine să ştii şi să dai altora în detaliu toate explicaţiile a ceea ce constituie o inimă nouă, sau poziţia pe care ei pot şi trebuie să o atingă pentru ca să nu păcătuiască niciodată. Nu ţi s-a dat o asemenea lucrare de făcut. Nu toţi sunt zidiţi la fel. Convertirile nu sunt toate la fel…“ 1SM 177

Pot aceia care au cele mai puternice ispite să obţină o biruinţă deplină asupra păcatului?

„Nimeni să nu spună, eu nu pot corecta defectele mele de caracter. Dacă tu ajungi la această concluzie, cu siguranţă nu vei putea obţine viaţa veşnică. Imposibilitatea stă în voinţa ta proprie.“ COL 331
„Prin planul mântuirii, Dumnezeu ne-a dat mijloace pentru ca să biruim fiecare trăsătură păcătoasă şi să rezistăm oricărei ispite, oricât de puternică ar fi.“ 1SM 82

Au fost vreodată oameni în trecut care prin puterea Spiritului Sfânt au învăţat să trăiască în aşa fel încât păcatul să nu aibă efect asupra lor?

„Caracterul evlavios al acestui profet (Enoh), reprezintă starea de sfinţenie care trebuie obţinută de aceia care vor fi răscumpăraţi de pe pământ la vremea celei de-a doua veniri a lui Hristos.” PP 88, 89; RH 7-31-1888
„Nici chiar printr-un gând n-a putut Mântuitorul să fie adus în starea de a ceda puterilor ispitei… Aceasta este starea în care trebuie să fie găsiţi aceia care vor trebui să stea în picioare în timpul de strâmtorare.“ GC 623
„Cazul lui Daniel a fost prezentat înaintea mea. Cu toate că el a fost un om cu aceleaşi pasiuni ca şi noi, pana inspirată îl prezintă având un caracter fără pată. Viaţa sa ne este dată ca un exemplu luminos a ceea ce poate deveni un om chiar în această viaţă dacă el va face pe Dumnezeu tăria sa şi va folosi cu înţelepciune posibilităţile şi privilegiile care sunt la îndemână lui.“ 4T 569
„Stai ca Daniel, acel om de stat credincios, un om pe care nici o ispită nu l-a putut corupe.“ COL 332; GC 470; OHC 249

Se află astăzi oameni în viaţă care trăiesc în afara păcatului?

„În orice treaptă a clădirii caracterului tău, trebuie să fii pe plac lui Dumnezeu. Poţi să faci aceasta; Căci Enoh i-a fost pe plac, cu toate că trăia într-un veac degenerat. Şi există şi alţii ca Enoh în zilele noastre.“ COL 332

Îşi dau seama acei creştini care trăiesc cel mai aproape de Hristos cât de sfinţi sunt ei?

„Cu cât te apropii mai mult de Isus, cu atât mai greşit vei apare în ochii tăi proprii, căci vederea ta va fi mai clară, iar imperfecţiunile tale vor fi văzute în contrast mare şi distinct cu natura Sa perfectă. Aceasta este dovada că amăgirile Satanei şi-au pierdut puterea; căci influenţa vie a Spiritului lui Dumnezeu se trezeşte în tine.“ SC 64, 65
„Cu cât contemplăm mai mult caracterul lui Hristos şi experimentăm mai mult puterea Sa mântuitoare, cu atât mai bine ne vom da seama de slăbiciunea şi imperfecţiunea noastră proprie şi cu atât mai serios vom privi spre El ca tărie a noastră şi Răscumpărător al nostru.“ SL 83
„Cu cât venim mai aproape de Isus şi cu cât discernem mai clar curăţia caracterului Său, cu atât mai clar vom vedea păcătoşenia mare a păcatului şi cu atât mai puţin vom dori să ne înălţăm pe noi înşine. În noi va exista o continuă înălţare a sufletului spre Dumnezeu, o continuă, sinceră şi sfâşietoare de inimă mărturisire a păcatelor şi umilire a inimii înaintea Lui. Pocăinţa noastră va deveni mai profundă la fiecare pas de înaintare în experienţa noastră creştină.” AA 561
„Aceia care trec prin experienţa sfinţirii pe care o găsim în Biblie, vor manifesta un spirit de umilinţă. Ca şi Moise, ei au avut o vedere a maiestăţii extraordinare a sfinţeniei şi simt nevrednicia lor proprie în contrast cu curăţia şi desăvârşirea slăvită a Celui Infinit.“ GC 470
„Aceia care caută cu adevărat desăvârşirea caracterului creştin, nu vor permite niciodată în mintea lor gândul că ei sunt fără păcat.“ SL 7
„Cu cât distanţa între ei şi Mântuitorul lor este mai mare, cu atât mai drepţi ei apar în ochii lor proprii.“ SL 8
„Niciunul care pretinde că este sfânt, nu este cu adevărat sfânt. Aceia care sunt înregistraţi ca sfinţi în curţile din ceruri, nu sunt conştienţi de acest fapt şi sunt ultimii care să se laude cu bunătatea lor proprie.“ ST 2-26-1885

Care este atitudinea lui Hristos faţă de aceia care comit păcat în timp ce cu sinceritate încearcă a fi creştini?

„Deseori va fi necesar să îngenunchem la picioarele lui Isus datorită lipsurilor şi greşelilor noastre; dar nu trebuie să fim descurajaţi. Chiar dacă suntem biruiţi de vrăjmaş, nu suntem lepădaţi, nici părăsiţi sau respinşi de Dumnezeu.“ SC 64
„Isus iubeşte copiii Săi, chiar dacă ei greşesc. când ei trăiesc viaţa creştină cât pot mai bine, strigând la Dumnezeu pentru ajutor, cu siguranţă viaţa lor va fi acceptată, deşi imperfectă. Isus este desăvârşit. Dreptatea lui Hristos le este atribuită, iar El va spune, «Dezbrăcaţi-l de hainele murdare şi îmbrăcaţi-l cu veşminte curate!’ Isus compensează deficienţele noastre inevitabile.” Ser. nr. 17, 1896
„Când în inimă există dorinţa de a asculta de Dumnezeu, când sunt depuse eforturi în scopul acesta, Isus acceptă această atitudine şi acest efort ca cea mai bună slujire şi compensează deficienţele cu propriul Său merit divin.“ 1SM 382; ML 250
„Dacă vreunul care se află zilnic în comuniune cu Dumnezeu cade de pe cărare, dacă el se întoarce un moment şi nu priveşte neclintit la Isus, aceasta nu se întâmplă pentru că el păcătuieşte cu intenţie; căci atunci când el vede greşeala sa, se întoarce din nou şi îşi fixează ochii asupra lui Isus iar faptul că a greşit, nu-l face pe el mai puţin scump inimii lui Dumnezeu.“ RH 5-12-1896
„Dacă prin mulţimea de ispite noi suntem surprinşi sau amăgiţi de păcat, El nu se întoarce de la noi lăsându-ne să pierim. Nu, nu, nu este acesta felul Mântuitorului nostru… Credinţa noastră priveşte sus spre El, se agaţă de El ca de Unul care mântuieşte pe deplin şi parfumul jertfei Sale care este pe deplin satisfăcătoare este acceptat de Tatăl ceresc.“ OHC 49
„Când prin credinţa în Isus Hristos, omul trăieşte după gradul cel mai înalt al abilităţii lui şi caută să ţină calea Domnului prin ascultarea de cele zece porunci, desăvârşirea lui Hristos îi este atribuită pentru a acoperi călcările Legii de către sufletul pocăit şi ascultător.“ FE 135

Care trebuie să fie atitudinea creştinului când cade în păcat?

„Dacă săvârşeşti greşeli şi cazi în păcat, să nu te simţi atunci că nu poţi să te mai rogi… ci caută pe Domnul cu mai multă seriozitate.“ OHC 49
„Când noi suntem îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos, nu vom avea plăcere pentru păcat; căci Hristos va lucra în noi. Noi am putea face greşeli, dar vom urî păcatul care a cauzat suferinţele Fiului lui Dumnezeu.” 1SM 360; MYP 338
„Fă totul în puterea ta să obţii desăvârşirea; dar nu gândi că dacă faci greşeli, eşti exclus din slujba lui Hristos.“ MYP 226
„Când Satana îţi spune că Domnul nu va privi asupra ta cu iubire pentru că tu ai păcătuit, spune-i, «Isus Şi-a dat viaţa pentru mine. El a suferit o moarte crudă pentru ca să mă facă în stare să rezist ispitei. Eu ştiu că El mă iubeşte, în ciuda imperfecţiunii mele. Eu am încredere în iubirea Sa. Dumnezeu a acceptat desăvârşirea Sa în favoarea mea. El este neprihănirea mea şi mă încred în meritele Sale.»“ ST 8-13-1902 pag. 2

Ne spune pana inspirată despre alţi oameni temători de Dumnezeu care au fost biruiţi de ispite?

„Pana inspirată credincioasă însărcinării ei, ne spune despre păcatele care i-au biruit pe Noe, Lot, Moise, Abraam, David, Solomon şi chiar spiritul tare al lui Ilie s-a prăbuşit sub povara ispitei în timpul încercării sale. Neascultarea lui Iona şi idolatria poporului Israel sunt cu credincioşie înregistrate. Tăgăduirea lui Hristos de către Petru, dezacordul dintre Pavel şi Barnaba, căderile şi slăbiciunile profeţilor şi apostolilor, toate sunt aşternute clar pe paginile Sfintelor Scripturi de către Duhul Sfânt care ridică perdeaua de pe inima omenească. Acolo, în faţa noastră stau vieţile credincioşilor, cu toate defectele şi păcatele lor, cu scopul de a fi o lecţie pentru toate generaţiile care au urmat. Dacă ei ar fi fost fără slăbiciuni, ar fi fost mai mult decât fiinţe omeneşti iar noi, cu caracterele noastre, ne-am fi pierdut speranţa de a atinge vreodată un asemenea punct de desăvârşire. Dar noi, având posibilitatea de a vedea unde s-au luptat şi au căzut, unde au prins din nou curaj şi prin harul lui Dumnezeu au cucerit, suntem încurajaţi şi conduşi să înaintăm dincolo de obstacolele care degenerează trăsăturile din natura noastră pamânteasca pe calea vieţii. 4T 12

Ce diferenţă este între creştinul care uneori este dus în păcat şi omul lumesc care comite acelaşi păcat?

„În timp ce urmaşii lui Hristos au păcătuit, ei nu s-au dat pe ei înşişi controlului păcatului.“ 5T 474
„A fi dus în păcat inconştient… neintenţionînd să păcătuieşti, ci făcând aceasta din lipsă de veghere şi rugăciune, fără să discerni ispita lui Satana şi astfel să cazi în capcana lui… este foarte diferit de unul care plănuieşte şi deliberat, sau de bună voie, intră în ispită şi plănuieşte un curs al păcatului.“ OHC 177
„Caracterul este descoperit nu prin fapte bune sau prin fapte rele ocazionale, ci prin tendinţa cuvintelor şi faptelor obişnuite.“ SC 57,58

Există vreo diferenţă între creştinul care pretinde a avea credinţă dar care este sclavul unui obicei rău şi omul lumesc?

„O singură dorinţă păcătoasă nutrită, va neutraliza în cele din urmă puterea evangheliei.“ 5T 53
„Un singur păcat permis, va dovedi caracterului ce face viermele care roade scândurile vaporului — dezastru total şi ruină.“ 4T 90
„Un singur defect, cultivat în loc de a fi biruit, face pe om imperfect şi închide în faţa lui poarta sfintei Cetăţi.“ MYP 144

Ce mare binecuvântare a cerului va fi revărsată curând asupra acelora care au obţinut biruinţă asupra oricărui păcat care îl atacă şi care nu sunt sub controlul diavolului?

„Aceia care ar dori mai degrabă să moară decât să comită o faptă rea, sunt singurii care vor fi găsiţi ca fiind credincioşi.“ 5T 53; SC 38

Care este scopul Ploii Târzii?

„Ploaia Târzie, căzând aproape de încheierea sezonului, coace grâul şi-l pregăteşte pentru seceriș. Domnul foloseşte aceste fenomene ale naturii ca să reprezinte lucrarea Duhului Sfânt… Coacerea grâului reprezintă desăvârşirea lucrării harului lui Dumnezeu în suflet. Prin puterea Spiritului Sfânt, imaginea morală a lui Dumnezeu este desăvârşită în caracter. Noi trebuie să fim pe deplin transformaţi, în asemănare cu Hristos. Ploaia Târzie făcând să coacă recolta, reprezintă harul spiritual care pregăteşte Biserica pentru venirea Fiului Omului.“ TM 506
„Când noi căutăm pe Dumnezeu pentru primirea Duhului Sfânt, El va lucra în noi blândeţe, umilinţă a minţii, o conştientă dependenţă de Dumnezeu pentru desăvârşirea adusă de Ploaia Târzie.“ TM 509

La ce stare spirituală va fi adus poporul lui Dumnezeu… cei 144.000 sub puterea Ploii Târzii care desăvârşeşte pe om aproape de închiderea timpului de probă?

„Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, noi, ori avansăm rapid în creşterea creştină, ori regresăm rapid, îndreptându-ne spre lume.“ RH 12-13-1892
„Ceea ce noi am învăţat în ani de zile, ei vor trebui să înveţe în câteva luni.“ EW 67

De ce este absolut necesar pentru cei 144.000 să nu păcătuiască nici chiar printr-un gând după închiderea timpului de probă?

„Ei au trecut prin timpul strâmtorării aşa cum niciodată n-a fost de când a existat vreo naţiune… ei au stat fără un mijlocitor prin perioada revărsării finale a judecăţilor lui Dumnezeu.“ GC 649

După ce timpul de probă se va închide, vor simţi ei încă îndemnurile păcatului şi vor mai fi ei ispitiţi?

„Atâta timp cât Satana domneşte, noi vom avea de răstignit eul şi de biruit păcate care ne asaltează din nou şi din nou; Atâta timp cât viaţa va dura, nu va exista punct de oprire, sau vreun punct pe care să-l atingem când să spunem, ‘am ajuns la ţintă’. Sfinţirea este rezultatul unei vieţi întregi de ascultare. AA 560, 561
„Acelora care au încercat atât de greu să obţină prin credinţă aşa numita natură sfântă, eu le-aş spune: tu n-o poţi obţine. Nici unul dintre voi nu are fire sfântă acum. Nici o fiinţă omenească de pe pământ n-are trup sfânt… noi am putea avea perfecţiune creştină a sufletului. Prin sacrificiul făcut în favoarea noastră, păcatele pot fi pe deplin iertate… Mulţumim lui Dumnezeu că noi n-avem de-a face cu imposibilităţi. Noi putem cere sfinţirea.“ 2SM 32
„Noi am putea crea o lume ireală în minţile noastre proprii şi imagina o Biserică ideală, unde ispitele Satanei nu ne mai îndeamnă la rău; dar perfecţiunea există numai în imaginaţia noastră.“ RH 8-8-1893

Când vor înceta toate ispitele?

„Când fiinţele omeneşti primesc corpuri sfinte, ele nu vor rămâne pe pământ, ci vor fi luate la cer. În timp ce păcatul este iertat în această viaţă, rezultatele lui nu sunt pe deplin îndepărtate acum. La venirea Sa Domnul Hristos va schimba corpurile noastre supuse păcatului, pentru ca să fie modelate după asemănarea corpului Său glorios.“ 2SM 33
„Noi nu putem spune, eu sunt fără păcat, până când acest corp stricat nu este schimbat şi modelat după asemănarea corpului Său glorios.“ ST 3-23-1888
„Am auzit strigăte de triumf de la îngeri şi de la sfinţi, care răsunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru că ei nu mai aveau să fie hărţuiţi şi ispitiţi de Satana şi pentru că locuitorii altor lumi erau eliberaţi de prezenţa şi ispitele sale.“ SR 416
„Există tendinţe spre rău moştenite şi cultivate care trebuie să fie biruite. Apetitul şi pasiunile trebuie aduse sub controlul Duhului Sfânt. Nu există sfârşit al acestei lupte în această parte a eternităţii.” CT 20 (Cr 162)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.