miercuri, 29 octombrie 2014

CELE TREI SOLII INGERESTI SI DE CE SA VORBIM DESPRE BABILON

Se spune ca adevărata biserică vesteste lumii solia de avertizare din Apocalipsa 14,6-12. Aceasta ar fi solia celor trei îngeri... Din această solie am înţeles că primul înger cheamă la adevărata inchinare si respect pentru adevăratul Dumnezeu. Iar al treilea înger avertizează sa nu ne închinăm unui sistem religios numit fiara, care oferă tot o doctrină falsă. Ce nu este prea clar: - ce a vrut sa spună îngerul al doilea (vers. 8), cu acea cădere a Babilonului si cu acea adăpare a neamurilor din vinul ei? Vrea cumva să ne spună despre ce "vin" trebuie sa avem grijă să nu bem? Putem ști care este vinul cel periculos? E important sau nu?

Iată ce spune spiritul profetic despre ce este vinul Babilonului :

" Babilonul susţine cu stăruinţă doctrinele otrăvitoare, vinul rătăcirii. Acest vin al rătăcirii este compus din doctrine false, cum ar fi: nemurirea naturală a sufletului, chinul veşnic al celor răi, negarea preexistentei lui Hristos înainte de naşterea Sa în Betleem şi înălţarea primei zile a săptămânii mai presus de ziua sfântă a Iui Dumnezeu. Aceste erori şi ALTELE ASEMĂNĂTOARE sunt prezentate lumii de diferite biserici şi astfel se împlinesc Scripturile, care spun: «toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei». Mânia aceasta este formată din doctrine false, iar când regii şi preşedinţii beau vinul mâniei curviei ei, sunt aţâţaţi la mânie împotriva celor ce nu vor să intre în armonie cuereziile false şi satanice prin care se înalţă sabatul fals şi prin care oamenii sunt determinaţi să calce în picioare ziua memorială a Iui Dumnezeu.“ (TM 61). GA 28,2

INTREBARE: IN AFARĂ DE VINURILE ENUMERATE MAI SUS, CE ALTE ÎNVĂȚĂTURI MAI ARE BABILONUL?

Motive catolice pentru celebrarea duminicii

1. Pentru că „mai este denumită Duminică („Sunday” în limba engleză „ziua soarelui” – n.t.) de la vechea denumire a romanilor a „Dies Solis”, ziua soarelui, căruia îi era închinată.”„’Sunday’ a fost numele dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în care ei venerau soarele.”
2. Pentru că este închinată „în onoarea binecuvântatei Fecioare Maria.”
3. Pentru că „este o zi închinată de apostoli în onoarea Sfintei Trinităţi.” (James White, 4 aprilie 1854, R&H, vol.5, no.11, pag.86,par.16-18)
Aici putem menţiona Trinitatea, care face să dispară personalitatea lui Dumnezeu şi a Fiului Său Isus Hristos, şi botezul prin stropire sau turnare în locul „îngropării cu Hristos în botez”, „făcuţi o tulpină cu El în moartea Lui”; dar trecem de aceste fabule pentru a nota una care este considerată sacră de aproape toţi pretinşii creştini, atât Catolici cât şi Protestanţi. Este schimbarea Sabatului poruncii a patra din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii. (James White, 11decembrie 1855, R&H, vol.7, no.11, pag.85, par.16)

Si dogma despre Trinitate este vinul Babilonului

"Cea mai mare greşeală pe care o găsim la Reformă este că Reformatorii au oprit procesul reformei. Dacă ar fi continuat şi ar fi înaintat până ce ar fi lăsat în spate şi ultimul vestigiu al Papalităţii ca nemurirea naturală, botezul prin stropire, trinitatea şi păzirea Duminicii, biserica ar fi fost acum liberă de erorile ei nescripturistice. (James White,7 februarie 1856, R&H,vol.7, no.19, pag.184, par.26)

”Modul în care spiritiştii au determinat sau au tăgăduit pe singurul Domn Dumnezeu şi pe Domnul nostru Isus Hristos, a fost prin cea dintâi folosire a vechiului crez nescriptural Trinitarian, şi anume, că Isus Hristos este veşnicul Dumnezeu, cu toate că nu au nici măcar un singur pasaj pentru a-l sprijini, în timp ce noi avem o abundenţă de mărturii lămurite ale Scripturii că El este Fiul veşnicului Dumnezeu.”(James White, 24 ianuarie 1846, „The Day Star”)

Inexplicabila Trinitate care face din Dumnezeire trei în unu şi unu în trei, este suficient de rea; dar acel ultra-unitarianism care-L face pe Hristos inferior Tatălui este şi mai rău. A spus Dumnezeu unui inferior „Să facem om după chipul nostru”?” (James White, 29noiembrie 1877, R&H)
”Tatăl este mai mare prin faptul că El este primul. Fiul este următorul în autoritate, pentru că Lui I-au fost date toate lucrurile.” (James White, 4 ianuarie 1881, R&H)

Poziţia rămăşiţei

”Ca şi erori fundamentale, putem adăuga acestui sabat contrafăcut şi alte erori pe care Protestanţii le-au adus de la biserica Catolică, erori ca botezul prin stropire, trinitatea, conştienţa morţilor şi viaţa veşnică în suferinţă. Masele care au îmbrăţişat aceste erori fundamentale, fără îndoială că au făcut-o din ignoranţă; dar se poate presupune ca biserica lui Hristos să poarte aceste erori până când scenele judecăţii se vor abate asupra lumii? Noi credem că nu. „Aici sunt cei [în perioada unui mesaj dat chiar înainte ca Fiul omului să-Şi ocupe locul pe un nor alb, Apocalipsa 14;14] care păstrează poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Această categorie care trăieşte chiar înaintea celei de-a doua veniri, nu vor păstra tradiţiile oamenilor, nici nu vor îmbrăţişa erori fundamentale în legătură cu planul de salvare prin Isus Hristos. Şi, pe măsură ce lumina adevărată străluceşte asupra acestor subiecte şi este respinsă de mase, condamnarea se va abate asupra lor. Când adevăratul Sabat este înfăţişat înaintea oamenilor, şi pretenţiile poruncii a patra li sunt solicitate, iar ei resping această instituţie sfântă a Dumnezeului cerului, şi aleg în locul ei o instituţie a fiarei, poate fi spus în sensul cel mai deplin că ei se închină fiarei. Mesajul de avertizare al celui de-al treilea înger este dat în legătură cu acea perioadă, când semnul fiarei va fi primit în locul sigiliului viului Dumnezeu. Solemnă, teribilă, rapidă oră!” (James White, 12 septembrie 1854, R&H, vol.6, no.5,pag.36, par.8)

”Protestanţii şi Catolicii sunt atât de uniţi în simţămite, încât nu este dificil de conceput cum vor face Protestanţii un chip Fiarei. Masele Protestante cred împreună cu Catolicii în Trinitate, nemurirea sufletului, starea de conştienţă a celor morţi, răsplata şi pedeapsa la moarte, tortura veşnică a celor răi, moştenirea sfinţilor dincolo de ceruri, botezul prin stropire, şi DUMINICA PĂGÂNĂ în locul Sabatului; toate acestea sunt contrare spiritului şi literei noului testament. Evident că între mamă şi fiice există o izbitoare asemănare familială.” (M.E.Cornell, 1858, „Facts For The Times”, pag.76)

Iata o mica comparatie intre invatatura lui Hristos si vinul Babilonului:
HRISTOS ŞI APOSTOLII SĂI   -    TRINITARIENII

Pentru noi nu este decât un                 Pentru noi nu este decât
singur Dumnezeu, Tatăl.                     un singur Dumnezeu, Tatăl,
(1 Corinteni 8:6)                                 Cuvântul, şi Duhul Sfânt.

Tatăl Meu este mai mare decât           Fiul este la fel de mare ca
Mine. (Ioan14:28)                               şi Tatăl.

Care este imaginea Dumnezeului       Care este Dumnezeul nevăzut,
nevăzut, Cel dintâi născut din             Iehova Cel necreat.
orice creatură.(Coloseni 1:15)          

Fiul nu poate face nimic de la              Fiul este omnipotent
Sine. (Ioan5:19)                                   [atotputernic]

Despre acea zi,etc., nu cunoaşte          Fiul este omniscient
nici un om, nici îngerii, etc.,               [atotcunoscător], şi
nici Fiul, ci numai Tatăl.                     cunoaşte ziua aceea la fel
(Marcu 13:32)                                     ca şi Tatăl.

Toată puterea Îmi este dată                  Nici o putere oferită nu-L
în cer şi pe pământ. (Matei 28:18)       poate califica pe Fiul lui
După cum I-ai dat putere peste            Dumnezeu să ofere viaţa
orice făptură,ca să dea viaţă                 veşnică poporului Său, El o are deja.
veşnică tuturor acelora pe care I
i-ai dat Tu.(Ioan 17:2)          

Dumnezeu a creat toate lucrurile       Isus Hristos a creat toate
prin Isus Hristos. (Efeseni 3:9)          lucrurile prin puterea Sa
                                                           independentă.

Apocalipsa lui Isus Hristos                Apocalipsa lui Isus Hristos prin
pe care I-a dat-o Dumnezeu.              propria Sa omniscienţă.
(Apocalipsa 1:1)                                [atotcunoaştere]

Căci este un singur Dumnezeu,         Este un singur Mijlocitor între
şi un singur Mijlocitor între               Dumnezeu şi om; care este de
Dumnezeu şi om,omul Isus               asemenea Dumnezeul suprem şi
Hristos. (1Timotei 2;5)                      om în natura noastră.
                                                   

Isus din Nazaret, un om dovedit       Isus a făcut minuni prin propria
de Dumnezeu printre voi prin           Sa omnipotenţă.
miracole, şi semne, şi minuni           [atotputernicie]
pe care Dumnezeule-a făcut
prin El. (Fapte2:22)

Căci după cum Tatăl are viaţa            El este existent de la Sine.
în Sine, tot astfel I-a dat Fiului
să aibă viaţa în Sine. (Ioan 5:26)

Eu trăiesc prinTatăl. (Ioan 6:57)        Fiul trăieşte prin Sine Însuşi.

Acesta este Fiul Meu preaiubit          Acesta este singurul
(Matei 3:17)                                      Dumnezeu adevărat, identic în
                                                          esenţă cu Tatăl.

Pentru ca ei să Te cunoască               Pentru ca ei să Te cunoască pe
pe Tine,singurul Dumnezeu              Tine, care nu eşti singurul
Adevărat, şi pe Isus Hristos               Dumnezeu adevărat spre
pe care L-ai trimis Tu.                       deosebire de Cuvântul pe care
(Ioan 17.3)                                         Tu L-ai trimis.

Pentru ca la numele lui Isus                Pentru ca la numele lui Isus să
să se plece orice genunchi, ...             se plece orice genunchi; şi
şi ca orice limbă să mărturisească       orice limbă să mărturisească
că Isus Hristos este Domn spre          că Isus Hristos este Domn
slava lui Dumnezeu Tatăl.                  spre propria Sa slavă.
(Filipeni 2:10,11)

”Ce obiecţii serioase se ridică faţă de doctrina Trinităţii?
 ”Există multe obiecţii pe care le putem impune, însă datorită spaţiului nostru limitat, le vom mărgini la următoarele trei: 1. Este contrară raţiunii. 2. Este contrară Scripturii. 3. Originea sa este Păgână şi mistică.”…
Doctrina trinităţii a fost introdusă în biserică în aceeaşi perioadă cu închinarea la imagini, şi serbarea zilei soarelui, şi nu este altceva decât doctrina persană remodelată. A durat aproape trei sute de ani de la introducerea ei până la o aduce la ceea ce este acum. Procesul a început aproximativ în 325 d. Hr., şi nu a fost terminat până în 681. Vezi lucrarea lui Milman şi Gibbon despre Roma, vol.4, pag.422. A fost adoptată în Spania în 589, în Anglia în 596, în Africa în 534. – Gib. Vol.4, pag.114,345; Milner, vol.1, pag.519.(J.N.Loughborough, 5 noiembrie 1861, R&H, vol.18, pag.184,par.1-11)

Doctrina Trinităţii care afost admisă în biserică de conciliul de la Niceea din anul 325. Această doctrină distruge personalitatea lui Dumnezeu şi a Fiului Său Isus Hristos, Domnul nostru. Dezonoarea, măsurile prin care a fost introdusă cu forţa în biserică, şi care apar pe paginile istoriei eclesiastice, pot cu uşurinţă să-l facă pe cel ce o crede să roşească.” (J.N.Andrews, 6 martie 1855,R&H, vol.6, no.24, pag.185)
”Dar a îmbrăţişa doctrina trinităţii nu este atât o dovadă a unei intenţii rele, cât una a intoxicării cu acel vin din care toate naţiunile au băut. Faptul că aceasta a fost una dintre doctrinele principale, dacă nu chiar cea din frunte pe temeiul căreia episcopul Romei a fost înălţat la rangul de pontif, nu spune mult în favoarea ei. Acest lucru ar trebui să-i determine pe oameni să cerceteze mai mult pentru ei înşişi; atunci când spiritele demonilor fac minuni, pledează pentru nemurirea sufletului. După cum nu m-am îndoit de aceasta înainte, o pot examina acum în totalitate, prin acel cuvânt cu care spiritismul modern sfidează. ...
Revelaţia ne depăşeşte; dar în nici un caz nu este contrară logicii sănătoase şi a raţiunii. Dumnezeunu a pretins, aşa cum a făcut papa, că ar putea „face dreptate din nedreptate”, nici nu ne-a spus, după ce ne-a învăţat să numărăm, că nu există nici odiferenţă între numerele singulare şi plurale. Să credem tot ce ne-a descoperit, şi să nu adăugăm nimic la aceasta. (R.F.Cottrell, 6 iulie1869, R&H)

Sa nu adaugam nimic la aceasta.

Are vreo legatura vinul Babilonului cu taina faradelegii?

Taina fărădelegii.
În a doua lui epistolă către Tesaloniceni, apostolul Pavel a prezis marea apostazie ce va avea ca rezultat instaurarea puterii papale. El spunea că ziua lui Hristos nu va veni "înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte 'Dumnezeu' sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu." Apostolul îi avertizează mai departe pe fraţii lui că "taina fărădelegii a şi început să lucreze." 2 Tesaloniceni 2;3, 4, 7. Chiar la acea dată timpurie, el a văzut strecurându-se în biserică rătăciri ce urmau să pregătească o cale pentru dezvoltarea papalităţii. Puţin câte puţin, mai întâi pe furiş şi în linişte, apoi din ce în ce mai pe faţă, pe măsură ce creştea în putere şi câştiga controlul asupra minţii oamenilor, taina fărădelegii şi-a continuat lucrarea înşelătoare şi blasfemiatoare. Aproape pe nesimţite, obiceiurile păgâne şi-au croit drum în biserica creştină. Spiritul de compromis şi de asemănare cu lumea a fost ţinut în frâu pentru un timp de persecuţiile crude îndurate de biserică din partea păgânilor. Dar, când persecuţia a încetat şi creştinismul a intrat în curţile şi palatele împăraţilor, biserica şi-a lăsat la o parte simplitatea umilă a lui Hristos şi a apostolilor pentru pompa şi mândria preoţilor şi conducătorilor păgâni, iar cerinţele lui Dumnezeu au fost înlocuite cu teorii şi tradiţii omeneşti.” Istoria Mântuirii pagina 254. capitolul 45. paragraf 1-2.

”Convertirea numai cu numele a lui Constantin, în prima parte a secolului al patrulea, a produs mare bucurie, iar lumea a intrat în biserică, îmbrăcată cu o formă de evlavie. Atunci corupţia a progresat rapid. Păgânismul, în aparenţă înfrânt, devenise biruitor. Spiritul păgânismului stăpânea biserica. Învăţăturile, ceremoniile şi superstiţiile sale au fost integrate în credinţa şi închinarea aşa zişilor urmaşi ai lui Hristos.
Acest compromis între creştinism şi păgânism a avut ca rezultat dezvoltarea omului fărădelegii prezis în profeţie, ca împotrivindu-se şi înălţându-se mai presus de Dumnezeu. Acest sistem uriaş al religiei false este o capodoperă a puterii lui Satana, un monument al eforturilor sale de a se aşeza pe tron pentru a conduce lumea după voia lui.
Pentru a-şi asigura câştiguri şi onoruri lumeşti, biserica a fost condusă să caute favoarea şi sprijinul oamenilor de seamă ai pământului şi, respingându-L astfel pe Hristos, a fost determinată să se supună reprezentantului lui Satana - episcopul Romei.” Istoria Mântuirii pagina 254-255. capitolul 45.paragraf 3-5.
”Încă de atunci, Satana şi oştirea lui de aliaţi au ajuns vrăşmaşii declaraţi ai lui Dumnezeu în lumea noastră, luptând continuu împotriva lucrării adevărului şi neprihănirii. Satana a continuat să le arate oamenilor, aşa cum le-a arătat îngerilor, reprezentările lui false cu privire la Domnul Hristos şi la Dumnezeu şi a câştigat lumea de partea lui. Chiar bisericile care se declară a fi creştine au trecut de partea primului mare apostat.” Solii Alese volum 1. Pagina 198.

”Se poate presupune ca biserica lui Hristos să poarte aceste erori până când scenele judecăţii se vor abate asupra lumii? Noi credem că nu.” James S.White

Feriți-vă de vinul Babilonului! Demascati taina faradelegii…
Aceasta este solia intreita a ingerilor din Apocalips…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.